โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

เรื่อง : มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 04 เมษายน 2561 โดยโรงเรียนผู้ดูแล

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

**********************************

 

๑.    นโยบาย 

               ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ทบทวนบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติงานในกรณีกระทำผิด เพื่อออกมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. ให้ครอบคลุม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกสถานการณ์ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนร่วมกันออกความคิดเห็น แล้วออกเป็นประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมมาตรการป้องกันภัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทำมาตรการกลางในการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) เพื่อจัดทำลิ้งค์เชื่อมต่อเว็บไซต์ของส่วนกลาง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาและหรือได้กระทำความรุนแรงต่อนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง ให้ สพฐ. ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีมาตรการป้องกันภัยหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยหรือไม่ ถ้าไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันภัย ถือเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี รวมถึงให้ตรวจสอบมาตรการป้องกันภัยที่กำหนดไว้ว่าครอบคลุมเหตุที่เกิดหรือไม่ หากยังไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีการปรับปรุงมาตรการป้องกันภัยเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์

 

๒.    เป้าหมาย 

๑)     เพื่อให้มีมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๒)     เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการปกป้อง คุ้มครอง

ความปลอดภัย ในด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  และด้านสังคม

๓)     เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันภัยต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้น

 

 

๓.    สาเหตุการเกิดภัย และมาตรการป้องกันภัย 

ผลจากการร่วมออกความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร เกี่ยวกับภัยที่มีสาเหตุเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ

และต้องมีการกำหนดมาตรการป้องกันภัย สรุปได้ ดังต่อไปนี้

เปิดชมแล้ว : ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร