โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา

เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 18 ตุลาคม 2560 โดยโรงเรียนPanuwat Singhan

ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 

ผู้ศึกษา                 ภานุวัฒน์  สิงห์หาญ

ปีที่แล้วเสร็จ           2559

 

บทคัดย่อ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1   มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ ใน4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น นำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  ด้านผลผลิต (Output Evaluation)   และด้านผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation)  โดยใช้รูปแบบซิปป์   (CIPP Model)   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558  จำนวน 4  คน นักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ในปีการศึกษา 2558  จำนวน  36  คน ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  จำนวน  7คน รวมประชากรทั้งหมด  จำนวน 77  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating Scale ) ชนิด 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ผลการประเมินโครงการพบว่า

              1. ด้านปัจจัยนำเข้า หรือปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก

              2. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)ผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ด้านผลผลิต  (Output Evaluation) ผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

              4.  ด้านผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) ผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก   ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ตามแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

 

เปิดชมแล้ว : ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร